top of page

מסלול היתר עם הקלות/שימוש חורג

מסלול היתר עם הקלות הוא תהליך שבאמצעותו ניתן לקבל היתר בנייה הכולל סטיות מהוראות התכנון והבנייה הקיימות, לאחר קבלת אישור מתאים. המסלול מאפשר לבצע שינויים קלים בתכנון המקורי של הפרויקט, בתנאי שהסטיות המבוקשות עומדות במגבלות החוק וניתן לקבל להן אישור מוועדת התכנון.





שלבי התהליך

 1. הכנת בקשה:

 • תכנון ראשוני: המתכנן מכין תוכנית בנייה בהתאם לצרכי הלקוח ולהוראות התב"ע (תוכנית בניין עיר) הקיימת.

 • זיהוי הקלות: במידה ויש סטיות מהוראות התב"ע הקיימות, המתכנן מזהה את ההקלות הנדרשות ומכין מסמך המפרט את הסטיות המבוקשות.

 1. הגשת הבקשה:

 • מסמכים נדרשים: יש להגיש תוכנית בנייה מפורטת, מסמך המפרט את ההקלות המבוקשות, וכן מסמכים נוספים כמו חוות דעת מהנדס, אישור בעלות על הקרקע וכו'.

 • תשלום אגרות: יש לשלם אגרות מתאימות להליך ההיתר וההקלות.

 1. בחינת הבקשה:

 • ועדה מקומית לתכנון ובנייה: הבקשה נבחנת על ידי הוועדה המקומית. הוועדה שוקלת את ההקלות המבוקשות בהתאם למדיניות התכנון המקומית ולחוקי התכנון והבנייה.

 • הודעה לשכנים: לעיתים יש צורך בהודעה לשכנים הקרובים על הכוונה להגיש בקשה להקלות, כדי לאפשר להם להגיש התנגדויות אם ישנן.

 1. החלטת הוועדה:

 • אישור או דחייה: הוועדה מקבלת החלטה אם לאשר או לדחות את הבקשה להקלות. במידה ויש התנגדויות, הן נבחנות אף הן.

 • תנאים והגבלות: הוועדה עשויה לקבוע תנאים והגבלות נוספים כתנאי למתן ההיתר.

 1. הוצאת היתר בנייה:

 • אישור סופי: לאחר אישור ההקלות, ניתן להוציא את היתר הבנייה הסופי ולהתחיל בעבודות הבנייה בהתאם לתוכנית המאושרת.


סוגי הקלות נפוצים:

 • חריגות קווי בניין: שינויים במרחקי הבניין מהגבולות השונים של המגרש.

 • שינוי גובה הבניין: הגדלת גובה הבניין מעבר למה שמותר בתב"ע.

 • שינוי בשטחי בנייה: הגדלת שטחי בנייה מעבר למותר.

 • שינוי בשימושי קרקע: שינוי השימוש המתוכנן של הקרקע (למשל, ממגורים למסחר).


דגשים חשובים:

 • מגבלות החוק: לא כל סטייה מהוראות התב"ע ניתנת להקלות. יש מגבלות חוקיות שצריך לעמוד בהן.

 • מדיניות התכנון המקומית: כל רשות מקומית יכולה לקבוע מדיניות תכנון שונה, ולכן תהליך קבלת ההקלות עשוי להשתנות בין רשויות שונות.

 • התנגדויות שכנים: קבלת ההקלות עשויה להימשך זמן רב יותר אם יש התנגדויות מצד שכנים או גורמים אחרים.


סיכום:

מסלול היתר עם הקלות הוא תהליך שמאפשר גמישות בתכנון ובנייה, אך מצריך עמידה במגבלות החוק והוראות הוועדה המקומית. ההליך כולל הכנה והגשת בקשה מפורטת, בחינת הבקשה על ידי הוועדה, התמודדות עם התנגדויות אפשריות והוצאת היתר הבנייה הסופי.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page